MAIN

Arcade
XEVIOUS (namco) 1983/02
XEVIOUS (ATARI)
SUPER XEVIOUS 1984
VS. SUPER XEVIOUS (Nintendo VS. System) 1986
GROBDA 1984/12
SOLVALOU 1991
NAMCO CLASSIC COLLECTION Vol.1 1995
XEVIOUS ARRANGEMENT 1995
XEVIOUS 3D/G 1996
TENKOMORI SHOOTING 1998

XEVIOS (WATSON) 1983/05
BATTLES

Console
XEVIOUS (NES) 1984/11, 1990/05
XEVIOUS (ATARI 2600)
XEVIOUS (ATARI 5200)
SUPER XEVIOUS GUMP NO NAZO (NES) 1986/09 
XEVIOUS (ATARI 7800) 1987
XEVIOUS FARDRAUT DENSETSU (PCE) 1990/06
NAMCO MUSEUM VOL.2 (PlayStattion) 1996/02 
XEVIOUS 3D/G+ (PlayStation) 1997/03 

TV GAMES Ms Pac-Man (JAKKS Pacific) 2004

NAMCO MUSEUM ARCADE HITS! (PS2) 2006/02 

Computer
TINY XEVIOUS (PC-6001) 1983/12
XEVIOUS (X1) 1984/05
XEVIOUS (FM-7) 1984/11
XEVIOUS (FM-77AV) 
TINY XEVIOUS mkII (PC-6001 mkII) 1984/12
XEVIOUS (PC-8001 mkII SR) 1985/09
XEVIOUS (PC-8801) 1985/10
XEVIOUS (PC-9801) 1985/11
XEVIOUS (MZ-2500) 1986/01
tiny XEVIOUS (MZ-700) 1986/11
 
tiny XEVIOUS (MZ-1500)
XEVIOUS (Amstrad CPC) 1986
XEVIOUS (X68000) 1987/06
XEVIOUS (Apple II)
XEVIOUS (ATARI ST) 1987
XEVIOUS (Commodore 64) 1986
XEVIOUS (Sinclair ZX Spectrum) 1987
XEVIOUS FARDRAUT SAGA (MSX2) 1988/12
MICRO XEVIOUS (MSX) 1990
MICRO XEVIOUS (SMS) 1990
Divumex (AMIGA) 1996 
Xbat (X Window System) 1997/02
NAMCO HISTORY Vol.1 (Windows) 1997/04
Revenge of Arcade (Windows) 1988
SUPER1500 (Windows) 1999/04
ULTRA2000 (Windows) 2001/02
XEVIOUS (namco.ch for VAIO Game Center) 2003/09

XEVIOUS A Happy New Year 2004/Hyper Prefeam (Windows) 2004/01

Handheld
XEVIOUS Millennium (GAME BOY) 2000/05 
XEVIOUS (ZAURUS) 2001/04

FAMICOM MINI 07, Classic NES Series XEVIOUS (GAME BOY ADVANCE) 2004/02/14
NAMCO MUSEUM BATTLE COLLECTION (PSP) 2005
NAMCO MUSEUM Vol.2 (PSP) 2006/02

JAVA / Flash
SUPER XEVVS 2000
XEVIOUS (Hyper Prefeam) 2002/10 
XEVIOUS (CaT)
XEVIOUS (SOLVALOU.COM)
XEVIOUS (ONE)

Others
XEVIOS (Bootleg)
XEVIOUS Plus! 1999
Xevious 2002 2002/06
Xevious 2003 2003/01
Xevious 2004 2004/04 
Xevious 2005 2004/12
GAOUS 2004/12

XEVIOUS SAMPLE (X68000)
XEVIOUS DEBUG (X68000)
Hi POWER XEVIOUS (X68000)
XVIOUS (X68000)
XEVIFORCE (X68000)

ALPHOS (PC-8801, PASOPIA7) 1983/11 
XVM (MSX) 1989
NEVIOUS (PC-8001)
SHOOTING SIXTEEN (QBASIC) 1998
PolyPolyX (Macintosh, Windows) 1999

XEVIOUS (MediaBox) 1999

XEVIOUS (J-PHONE) 2002/03
XEVIOUS mini (J-PHONE) 2002/03
XEVIOUS (i-mode, iAPPLI) 2002/08
XEVIOUS (EZweb, BREW) 2003/04
XEVIOUS (Vodafone Live!, V Appli 256K) 2003/10
Xedious (Vodafone Nokia 7650, 6600) 2003

GREAT XEVIOUS (OLIOUS)

MAIN


Since 03/14/2001
Last Update 12/01
/2005